World Food Center in het nieuws

Het World Food Center staat veel in het nieuws op dit moment. Er wordt veel over gezegd en geschreven maar niet alles is even helder.
Op de pagina over het WFC gaat de Gemeente Ede daarom nog een keer in op de belangrijkste informatie van dit moment:
Wat is het World Food Center ook al weer?

Het World Food Center is dé food-ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Een voedselbeleving en een broedplaats voor innovatie zorgen voor inspiratie, kennisdeling en bewustwording. Het World Food Center brengt consumenten en organisaties bijeen en stimuleert hen meer verantwoordelijkheid te nemen en samen antwoorden te vinden op hedendaagse en toekomstige voedselvraagstukken, onder het motto: we feed each other.

Een alsmaar groeiende wereldbevolking en toenemende druk op de planeet leiden tot grote voedseluitdagingen. Daarnaast hebben de keuzes die we iedere dag maken op het gebied van voedsel, impact op ons lichaam en onze omgeving. Om in de toekomst iedereen te voorzien van voldoende, gezonde en duurzame voeding is een omslag nodig naar een andere manier van voedsel produceren en consumeren.

WFC en WFC Experience

In de berichten in de media wordt vaak gesproken over het WFC. Hierbij wordt soms geen onderscheid gemaakt tussen de WFC Experience en de gebiedsontwikkeling WFC. Dit zorgt nogal eens voor verwarring.

Hoe zit het nou precies?

De gebiedsontwikkeling World Food Center wordt gerealiseerd op een voormalig kazerneterrein van 28 hectare naast het station Ede Wageningen. Dit gebied is gereserveerd voor woningen, bedrijvigheid, hotel/congres en de bestaande rijks monumentale gebouwen. Het terrein is eigendom van de gemeente. Voor dit gebied beheert de gemeente dan ook de zogenaamde grondexploitatie. Dit is de begroting van de grondkosten en grondopbrengsten gedurende de gehele looptijd van de ontwikkeling van het gebied. De belangrijkste kosten hierbij zijn de verwerving van het terrein in 2011, de kosten om het terrein bouwrijp te maken en de plankosten. De inkomsten bestaan vooral uit de verkoop van de grond aan ontwikkelaars voor het realiseren van woningen en bedrijven.

De grondexploitatie van het totale WFC-gebied is herzien op basis van nieuwe afspraken over de gebiedsontwikkeling en de laatste inzichten. Het saldo van de grondexploitatie is hierbij verslechterd van een tekort van €10,5 miljoen naar een tekort van € 19,7 miljoen. De grootste reden voor het extra tekort van €9,2 miljoen is de lange looptijd met de bijbehorende rente- en apparaatskosten. Deze lange looptijd biedt de ruimte om een kwalitatief hoogwaardig gebied te kunnen ontwikkelen, dat volop ruimte biedt aan foodbedrijven. Daarmee zorgt het voor een verdere economische ontwikkeling van de Regio FoodValley

In sommige mediaberichten wordt dit tekort toegeschreven aan de WFC Experience. Dat is dus niet het geval. Het tekort in de grondexploitatie staat los van de businesscase van de WFC Experience, die 1 hectare van de in totaal 28 hectare gebiedsontwikkeling in beslag neemt. Voor de exploitatie van de WFC Experience volgt nog een onafhankelijke doorrekening door twee verschillende externe bureaus.

De grondexploitatie en de businesscase voor de Experience zijn gescheiden. Een tekort in een grondexploitatie is overigens in gemeenteland helaas niet ongebruikelijk. Ook op andere grondexploitaties heeft de gemeente een flink tekort door de lange looptijd (en daarmee hoge rentekosten) en door de crisis van een aantal jaren geleden. Zo heeft de gemeente een tekort van € 15, miljoen op de grondexploitatie van de overige Kazerneterreinen.

(Bron: https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/food-en-veluwe/world-food-center/)

Oprichting Stichting WFC Experience bijna rond

Terwijl de zomer begonnen is, en mensen links en rechts op vakantie gaan, wordt er bij de World Food Center Experience hard doorgewerkt.

Vóór de schermen wordt dat vooral zichtbaar in het toenemend aantal evenementen dat op het WFC plaatsvindt, rond de kazernes, in de Mauritskazerne en in het Akoesticum.

Achter de schermen gebeurt zo mogelijk nog meer. Zo wordt nu de laatste hand gelegd aan de statuten, processen en organisatieonderdelen van de onafhankelijke stichting die de realisatie en exploitatie van de WFC Experience voor zijn rekening moet nemen. Deze stichting is essentieel om ook de volgende stappen te kunnen zetten. De statuten van de nieuwe stichting zijn zo goed als klaar en gaan nog één keer voor een laatste goedkeuring naar de gemeente Ede en de provincie Gelderland. Naar verwachting kan de stichting dan uiterlijk in september officieel operationeel worden.

Parallel daaraan gaan ook de gesprekken door met potentiële exploitanten. De eerste verkennende marktconsultatie heeft een aantal duidelijk geïnteresseerde partijen opgeleverd, waarmee op dit moment verder wordt gesproken over de komende aanbesteding.

De selectie van mogelijke architecten voor de realisatie van de Experience is voorbereid en inmiddels worden de eerste stappen gezet voor de verdere uitwerking van het concept en het ontwerp van de Experience. Hiervoor moeten weer een aantal verdiepingsslagen worden gemaakt waarbij zowel het bedrijfsleven als ook de NGO’s nadrukkelijk om input en bijdragen zal worden gevraagd. Inmiddels zijn al diverse samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven getekend.

“Er wordt nu hard gewerkt aan de basisprocessen en het fundament. Als dat er eenmaal ligt kunnen we vanaf september weer stappen gaan maken die ook vóór de schermen zichtbaar zijn”, zegt Marcel Goossens, directeur en kwartiermaker bij WFC Experience.

13 juli, debat in WFC: ‘Hoe verder na het PAS?’

Op zaterdag 13 juli organiseert Foodlog in het World Food Center in Ede, (locatie Akoesticum) een debat over de gevolgen van het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Gevolgen voor de boeren, maar ook voor de biodiversiteit en de voedselproductie. Ongetwijfeld een levendig debat! Klik hier om je (kosteloos!) aan te melden.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moest de stikstofvervuiling in Nederland aan banden leggen. Jarenlang waarschuwden juristen en actiegroepen dat de regelgeving die Nederland verzon, niet te verenigen is met Europese wetgeving. Recent haalde de Raad van State een dikke streep door het PAS.

Waarom kozen de Nederlandse regering en politiek voor dat onbegaanbare pad? Hoe zullen die motieven weer opnieuw een rol gaan spelen in de te verwachten reparaties van de wet- en regelgeving die nu binnenkort gaat plaatsvinden? Waar zullen opnieuw fouten gemaakt kunnen worden?

Op zaterdag 13 juli a.s. bespreken we die vragen in een openbaar toegankelijk vraaggesprek, georganiseerd door Foodlog. Een aantal kenners zal vanuit hun verschillende perspectieven het dossier en hoe het er nu bij ligt verhelderen.

Doel: politiek, pers, ambtenaren en geïnteresseerd publiek in 2 uur de ins & outs en do’s & don’t’s van het dossier uit de doeken doen. De toegang is gratis.

Meld je hier meteen aan als je zeker wilt zijn van een plaats.

Informatie
Datum: zaterdag 13 juli
Tijd: van 13.30 uur (inloop 13.00u) tot 16.00 uur
Locatie: World Food Center, Ede, direct naast station Ede-Wageningen (navigeer naar Akoesticum, Ede)
Aanmelden: via deze link.

“We moeten Nederland veel meer positioneren als agrifood innovator”

Roger van Hoesel, directeur van Foodvalley NL, geeft volmondig toe dat hij het zelf ook nog regelmatig gebruikt; de positionering van Nederland als ’s werelds een na grootste exporteur van agrifood producten. “Het klinkt goed en is altijd een mooie binnenkomer bij een internationaal publiek. Maar het betekent helaas niet zo veel. Het zegt niets over de kwaliteit. Als we echt willen bijdragen aan een gezondere en duurzamere wereld, moeten we juist inzetten op ons innovatievermogen. De een na grootste zijn, is niet interessant. Dan gaat het namelijk vaak om bulkproducten, of producten die eerst voor een deel ingevoerd worden en dan weer uitgevoerd. Om die leidende positie te behouden zou je steeds meer moeten gaan exporteren, iets dat voor ons land, waar al heel intensief geproduceerd wordt, nauwelijks mogelijk is.”

“Waar wel wél kunnen groeien is op het gebied van innovaties en het exporteren daarvan.  Dat is iets waar we ons als Foodvalley NL ook heel sterk voor inzetten.”

Foodvalley is het primaire kennisintensieve agrifood ecosysteem van Nederland. Foodvalley NL is de organisatie die bouwt aan consortia om gezamenlijk innovatieve oplossingen te realiseren. Oplossingen die tot stand komen dankzij een intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden.

Innovatiekracht
“Die innovatiekracht wordt ook wel door andere landen onderkend, maar dat kan nog veel beter”, vervolgt Van Hoesel. “Het gaat daarbij ook niet alleen om de Wageningen University & Research (WUR). De kennis en expertise die daar zit wordt wereldwijd enorm goed op waarde geschat, maar dat we daar omheen nog veel meer te bieden hebben raakt soms wel eens ondergesneeuwd.”

“Als buitenlandse bezoekers naar Nederland komen dan zou je ze graag een consistent verhaal bieden, nu is het zo dat ze bij de WUR een WUR-verhaal krijgen, en bij Unilever en FrieslandCampina weer andere eigen verhalen. Wij proberen als Foodvalley NL een brug te slaan. Krachten te bundelen en te zorgen voor een eenduidig verhaal dat niet een specifieke bedrijfskleur heeft. En dat blijkt aan te slaan, getuige de groeiende aantallen bezoekers die we ontvangen en internationale bezoeken die we afleggen.”

“Foodvalley is vanuit een internationaal perspectief eigenlijk ook al synoniem met Nederland. Voor buitenlanders is Nederland vaak al een erg klein en compact gebied. We beperken ons dan ook niet tot samenwerkingen en innovaties in de regio Foodvalley, iets wat nog wel eens gedacht wordt. Wel is het natuurlijk zo dat de regio Foodvalley een ongeëvenaarde concentratie aan agrifoodbedrijven kent, en natuurlijk de WUR in Wageningen. Dus speelt een belangrijk deel van onze initiatieven en innovatiebevordering zich wel in deze regio af.”

‘We kijken uit naar de World Food Center Experience’
“De komst van de World Food Center Experience is iets waar wij reikhalzend naar uitkijken. Juist om het brede en niet bedrijfsafhankelijke verhaal te vertellen, is het geweldig om in een kennisintensieve omgeving een neutrale plaats te hebben waar je mensen makkelijk kunt ontvangen, snel en goed een beeld kan geven van onze innovatiekracht zonder dat het meteen aan bedrijven of instellingen gekoppeld is. Zo kunnen wij onze brugfunctie en onze netwerkfunctie optimaal invullen.”

AgriFood 2030
Foodvalley NL is inmiddels al vijftien jaar het erkende aanspreekpunt als het gaat om het versnellen van (product)innovaties, ontwikkeling van agrifoodoplossingen en promotie van de Nederlandse agrifoodsector. “Daarom zijn we ook gevraagd om het AgriFood 2030 programma mee in te vullen. AgriFood 2030 is een gezamenlijk initiatief van FrieslandCampina, Gemeente Ede, Gemeente Wageningen, het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, Regio Foodvalley, Topsector Agri&Food, Unilever, Wageningen University & Research en de provincie Gelderland.”

Het AgriFood 2030 programma heeft als doel om de sterke positie van deze regio, als het wereldwijde Agri&Food centrum voor kennis en innovatie, te behouden én verder te versterken. Om dit doel te realiseren wordt een langjarig, integraal ontwikkel- en financieringsprogramma ontwikkeld, waarbij Foodvalley NL een centrale coördinerende rol speelt.

“In 2030 moet Foodvalley het wereldwijde kennis- en innovatiehart zijn van gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Foodvalley is nu al een mondiale hub voor kennis en innovatie in voedsel en landbouw, onder meer op het terrein van duurzaamheid en klimaatverandering. Kennis en innovatie, de kracht van Foodvalley, worden in de komende decennia de sleutel tot succes in voedsel en landbouw. Binnen 10 jaar willen we een verdrievoudiging van het aantal R&D-bedrijven in de regio.”

Door in te zetten op Foodvalley als mondiale hub voor kennis en innovatie versterkt Gelderland het vestigingsklimaat in de regio, waarmee de regio aantrekkelijker wordt voor organisaties en talent. Het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en de provincie Gelderland trekken samen op om Foodvalley tot een succes te maken.

“In de regio kennen we al een levendig ecosysteem met veel actieve en betrokken partijen. Maar als we de gestelde doelen op nieuwe thema’s willen bereiken, is een verbeterde samenwerking nodig. Anders missen we als regio en als Nederland een grote kans. Dat betekent dat we op een andere manier met elkaar moeten samenwerken binnen het ecosysteem. Meer focus, meer onderlinge afstemming. Eenduidiger boodschap dus, en focus.”

 

© World Food Center 2018   Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

nl_NL
en_GB nl_NL